De regioraad bestaat uit de vertegenwoordigers van de groepen en is het hoogste orgaan in de regio. De regioraad draagt de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de regio en functioneert tevens als overlegorgaan voor alle regiozaken.

De regioraad bespreekt de agenda van de landelijke raad en heeft het recht om voorstellen in te dienen ter behandeling in de landelijke raad. De regioraad vergadert ten minste twee maal per jaar als voorbereiding op de landelijke raad. Vaak is er een derde vergadering, deze is dan meestal in het voorjaar.

Naast het voorbereiden van de landelijk raad staat in elk geval op de agenda: activiteiten in de regio (zoals regiospellen per speltak, bijzondere activiteiten bij de groepen); bespreken en vaststellen werkplan volgend jaar (laatste vergadering in het kalenderjaar); notulen voorgaande vergadering; bespreken en vaststellen van jaarverslag jaar ervoor (1e vergaderig in het kalenderjaar); vaststellen begroting volgend jaar (laatste vergadering in het kalenderjaar).